Радио КБР 13.00 bal — 2018.11.23
— Парламентни жаш тёлю палатасыны ахыр жыйылыуу болгъанды.
— Бабугентде кадет школда филология класс ачылгъанды.
— ГИБДД рейд бардырлыкъды.
— Жер- жерледен билдириуле….

Поделиться: