Радио КБР 13.00 bal — 2018.01.24 13:35
-«Шахар болумланы игилендириуге » къырал ырысхы бёлюнюрюкдю.
-Прохладный шахарда сабий чыгъармачылыкъны кёрмючю ачылгъанды.
— Ата журтну къоруулаучуну кюнюне айлыкъ бардырыллыкъды.
-Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: