Радио КБР 13.00 bal – 2021.09.22
— Казбек Коков «муниципал сагъат» деген тёрели жыйылыуну ётдюргенди.
— Коронавирус бла байламлы болум
— КъМКъУ-де экологияны сорууларына аталгъан халкъла аралы конференция башланнганды
— Жер жерледен билдириуле

Поделиться: