Радио КБР 13.00 bal – 2020.08.13
— Автомобиль жолланы жангыртыуну ынтышын тинтедиле.
— Коронавирусха къажау штабдан билдиредиле.
— Миллет проектлени чеклеринде къурулуш объектле бардырыладыла.
— Жер жерден билдириуле.

Поделиться: