Радио КБР 13.00 bal – 2020.07.08
— «Прохладный-Эльбрус» автомобиль жолну Алтуд элде кесегине ремонт ишле бошалгъандыла.
— Роспотребнадзор 12 солуу жерде сууну эм суу жагъалада юзмезни бла топракъны тазалыгъына анализ этгенди.
— Энергетикле бу къызыу кюнледе электрокюч бла жалчытыуну мадарларын этедиле.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: