Радио КБР 13.00 bal – 2020.06.24
— Бюгюн кюн ортада «Весть победы» деген ат бла битеуроссей акция ётгенди.
— Июнь айны 26-сы наркотиклеге къажау кюрешни халкъла аралы кюнюдю
— Май районда Уллу Ата журт урушну кезиуюнде ёлген аскерчилеге аталгъан эскертмелени эм къарындаш къабырланы тёгереклерин тазалагъандыла.
— РФ-ны Баш законуна тюрлениуле кийириуню юсюнден референдум июнь айны 25-ден июль айны 1-ни ингирине дери бардырыллыкъды.

Поделиться: