Радио КБР 13.00 bal – 2020.06.23
— Казбек Коков эскериуну эм бушууну кюню бла байламлы къуумлагъа къатышханды.
— Бюгюн Нальчикде сагъат 15-де Республиканы жамауат палатасыны жыйылыуу боллукъду.
— Мурат Шогенцуков курортла эм туризм министрни къуллугъуна салынганды.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: