Радио КБР 13.00 bal – 2020.06.04
— Казбек Коков спорт министирни къуллугъун болжаллы толтургъан Ислам Хасанов бла видеотюбешиу бардыргъанды.
— «Севкаврентген» мюлкге къыралны жанындан тутхучлукъ этилликди.
— Бюгюн Къулийланы Къайсынны эсгериу кюн онлайн халда ётерикди.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: