Радио КБР 13.00 bal – 2020.06.02
— Татьяна Егорова депутатла бла бирге Нартанда интернат школда болгъанды.
— КъМ-ны башчысыны указы бла коронавирус бла байламлы курорт-туризм бёлюмню ишине чек салынганды.
— Республиканы башчысы жандауурлукъ ишлеге къатышхан бизнессменлеге ыразылыгъын билдиргенди.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: