Радио КБР 13.00 bal — 2019.12.09
— Зумакъулланы танзиляны юбилейине жораланган къуумла бийик даражада ётгендилде.
— КъМ-р халкъны санын жазыу ишге хазырланады.
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: