Радио КБР 11.00 kab – 2021.09.22
— Хэхыныгъэхэм кърик1уахэр къапщытэжащ.
— «Крокус Экспо» бжьыгъэ гъэлъэгъуэныгъэм щ1идзащ.
— Полимерхэр стоматологиеми къыщагъэсэбэпынущ.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: