Радио КБР 11.00 kab – 2020.09.17
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек видео зэпыщ1эныгъэк1э зэ1ущ1э куей администрацэм и унафэщ1хэм ядригъэк1уэк1ащ.
— «Камаз-Мастер» къэралым и командэ хэхам хэтхэм ДАКАР- 2021 ралли-марафоным КъБм зыщыхуагъэхьэзыращ.
— КъБ-м мэкъумэш хозяйствэмк1э и министр Сыжажэ Хьэсэн хэтащ къэрал дэ1эпыкъуныгъэр мэкъумэшыщ1эхэм я деж нэгъэсыным теухуауэ ек1уэк1а урысейпсо зэ1ущ1эм.
— «Кавказ Ищхъэрэм къыщек1уэк1 уз зэрыц1алэхэм» щытепсэлъыхьыну е 7-нэ щ1эныгъэ-практикэ конференц Налшык щек1уэк1ынущ.

Поделиться: