Радио КБР 11.00 kab – 2020.07.08
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э республикэм финансхэмк1э и министру ягъэуващ Лисун Елена.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыцIалэр япкърыту щIэуэ цIыху 45-рэ къахутащ.
— Демография лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Тэрч куейм сабий садхэр щаухуэ.
— Май куейм 1уэхущ1ап1эхэр къыщагъэщ1эрэщ1эж.
— Гъуэгу шынагъуэншэхэр лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Налшык къалэ и уэрам нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зыр нэхъ бгъуэ ящ1.
— Мы махуэхэр хуабэр градус 40 нос.
— Дыгъуэпшыхь сыхьэтыр 7 дакъикъэ 50-м МЧС-м хъыбар къа1эрыхьащ Безенги ищхьэ1уэк1э илъэс 58 зи ныбжь ц1ыхухъур псым зэрыхэхуамк1э.

Поделиться: