Радио КБР 11.00 kab — 2019.12.09
— Прохладнэ къалэм уней унэм маф1э къыщ1энащ.
— Нобэ 1улъхьэм щыпэщ1эт махуэщ.
— Нобэ л1ыхъужьыгъэм и махуэр ягъэлъап1э.
— Спорт хъыбархэр.

Поделиться: