Радио КБР 11.00 bal — 2019.08.01
— Казбек Коков айтхылыкъ дирижёр Юрий Темирканов бла тюбешгенди.
— Республикада 7-инвестиция проект хайырланыллыкъды.
— Бюгюн автоспортдан битеудуния эиришиуле башланадыла.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: