Радио КБР 11.00 bal — 2019.07.26
— Ич ишле министерствону коллегия жыйылыуу болгъанды.
— Узакъ тау эллеге интернет келликди.
— Авганчыла жангы фатарла алгъандыла.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: