Радио КБР 11.00 bal — 2019.07.16
— Казбек Коков Правительствону оноучулары бла кенгеш бардыргъанды.
— Халкъны таза,ичги суу бла жалчытыр ючюн къырал даражада шарт мадарла этиледиле.
— Нальчикде Санкт-Петербургга жораланган эки кёрмюч ачыллыкъды.
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: