Радио КБР 11.00 bal — 2019.04.24
— Казбек Коков ШК-ны темир жоллары мюлкюню башчысы бла тюбешгенди.
— Чирик кёлледе «Таза кезлеуден башлайма жолуму» деген акция ётгенди.
— Почта бёлюмлеге ремонт этилликди
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: