Радио КБР 11.00 bal – 2020.07.10
— Республиканы урунуу эм жашау онгланы къоруулау министерствосуну таматасы Асанланы Алим журналистле бла тюбешгенди.
— Июль айны 12-де Россейни Почтасыны кюнюн белгилейдиле.
— Ёзен районлада кюзлюк будайны оруп башлагъандыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: