Радио КБР 11.00 bal – 2020.07.09
— Казбек Коков видеоконференция амал бла районланы эм шахарланы таматалары бла кенгеш бардыргъанды.
— Коронавирусха къажау Оператив штабны кезиулю жыйылыуу болгъанды.
— Черек районда юйюрню кюнюн белгилегендиле.
— жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: