Радио КБР 11.00 bal — 2019.12.09
— Александр Матовниковну башчылыгъында миллет проектлени сюзгендиле.
— КъМ-р халыкъны санын жазыу ишге хазырланады.
— Гёжефлерибиз «Аланы» деген халкъла аралы турнирде юч майдал къытхандыла.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: