Радио КБР 11.00 bal – 2019.08.23
— Россей байракъны кюнюне къуумла ётгендиле.
— Машукда 2-чи сменни кёрюмдюлерин чыгъаргъандыла.
— КъМ-р «Кавказны таза череклери»деген акциягъа къатышырыкъды.
— Бюгюн ат чаришле боллукъдула.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: