Радио КБР 11.00 bal – 2019.08.20
— Казбек Коков маданият бёлюмде ишлегенле бла тюбешгенди.
— КъМ-гъа Ишчи жумуш бла РФ ара комиссияны келечиси келгенди
— Бабайланы Къууанчны хурметине дзюдодан турнир барады.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: