Радио КБР 10.00 kab — 2018.01.24 10:30
— Правительствэм «Къалэр егъэф1эк1уэн» проект нэхъыщхьэм щытепсэлъыхьащ.
— 1уащхьэмахуэ лъапэ траха фильмыр ягъэлъэгъуащ.
— Севастополь къик1а сурэт гъэлъэгъуэныгъэ КъБ-м щок1уэк1.
— Анэдэлъхубзэхэм теухуа хабзэр зэпкърах.

Поделиться: