Радио КБР 07.10 kab — 2018.03.14
— «Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыным адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэл1эу дытопсэлъыхь илъэс 50 хъуауэ щ1эблэр адыгэбзэм хуезыгъаджэ, КъБ-м и ц1ыхубэ егъэджак1уэ ДыщэкI Мария. Адэк1э къыдэда1уэхэм ядогъэц1ыху хабзэхъумэ хэк1уэдахэм я фэеплъу 1эпщэрызауэмк1э Кавказ Ищхъэрэ турнирым зэф1эк1 хъарзынэ щызи1а спортсмен КIэфо Астемыр.

Поделиться: