Радио КБР 07.10 kab – 2020.09.11
— Кавказ –Ищхъэрэм зегъэужьын 1уэхущ1ап1эм иджырей мардэхэм пэджэж зыгъэпсэхуп1э Шэрэдж куейм гуэл щхъант1эхэм деж щаухуэ.
— Нобэ щыщ1эдзауэ радиор къуажэ нэхъыбэм къыщиубыдынущ.
— Мэкъумэш хъыбархэ.
— Гъуэгу шынагъуэншэхэр лъэпкъ проектым ипкъ итк1э КъБ-м и гъуэгухэр зыхуей хуагъазэм къыщынэмыщ1ауэ зыхуэныкъуэ щ1ып1эхэм уэздыгъэхэр щыф1адзэ.
— Налшык къалэ Малбахъуэ темборэ и ц1эр зезыхьэ лъэпкъ библиотекэм электрокъарумрэ дыкъэзыухъурейхь дунейр хъумэнымрэ теухуауэ урысейпсо фестиваль къыщызэ1уахащ.
— Сентябрым и 15-20 махуэхэм Машыкъуэ 2020 щ1алэгъуалэ форумым нэхъыф1ыу къыщалъытахэр зэхуашэсынущ.

Поделиться: