Радио КБР 07.10 kab – 2020.02.26
-«Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыным дытопсэлъыхь мы гъэм щегъэжьауэ ди республикэм щагъэзэщIэну федеральнэ программэхэм. Нэтыным и гугъу дощI Псынэдахэ щIэуэ къыщызэIуаха фельдшер-акушер пунктым, «цIыхухэр жьы хъуа унэхэм къыщIэгъэIэпхъукIын» программэм ипкъ иткIэ Малкэ, Совхознэ жылагъуэхэм псэупIэщIэ зыгъуэтахэм. Апхуэдэуи дытопсэлъыхь нобэ къыщалъхуа махуэр зыгъэлъапIэ ГъукIэ Замудин и зэфIэкIым. Нэтыным къыщопсалъэхэр: Доткъул Борис, Байрэмыкъу Ольгэ, Вэрокъуэ Лянэ, ГъукIэ Замудин сымэ.

Поделиться: