Радио КБР (05.03.2012: 13.10) bal
[audio: http://files.realmusic.ru/download/995923/radiokbr_news_-_radio_kbr_(05.03.2012__13.10)_bal.mp3] — Тюнене Россейни Президентин айырыула ётгендиле;
-Тутмакъланы ишлерине къарагъан жамауат комиссия республиканы колонияларында болгъанды. (Эндрейланы Магъазали- комиссияны башчысы);
— Нальчик шахарны ич ишле бёлюмюню келечилери Байсултанова орамда кёп къатлы юйлени биринде эркишини ёлюгюн тапхандыла;
-КЪМ-ны халкъ жазыучусу Отарланы Керимни жюзжыллыгъына жоралап «Элбрус» китап басмада аны эки томлугъун чыгъаргъандыла. (Табакъсоуланы Мухтар- басма юйню редактору, жазыучу).

Поделиться: