«Имена» – 2020.07.24
— Нэтыныр теухуащ КъБ-р, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я ц1ыхубэ артист, УФ-м щ1ыхь зи1э и артист Даур Аслъэн. Абы къыщопсалъэхэр: Даур Джэгъэфар — РСФСР-м щэнхабзэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, Хэку зауэшхуэм и ветеран; Абдокъуэ Лусанэ – Къэрэшей-Шэрджэс республикэм щ1ыхь зи1э и журналисткэ; Тхьэгъэлэдж Светланэ – «Дахэнагъуэ» уэрэджы1ак1уэ гупым и солисткэу щыта, КъБ-м щ1ыхь зи1э и артисткэ.

Поделиться: