Радио КБР 10.00 kab — 2017.12.27 10:33
— Зи хэку къэзыгъэзэжахэм я 1уэху щытык1эм Налшыч щытепсэлъыхьащ.
— Пенсэхэр мащ1эу хагъхъуэнущ.
— Прохладнэ куейм щы1э ветеранхэм илъэсыщ1эмк1э ехъуэхъуащ.
— «Къэбэрдейпщхэм я генеология» видеоальбомым и лъэтеувэ щы1ащ.

Поделиться: