Радио КБР (27.08.2012: 18.10) bal
[audio: http://vestikbraudio.vestikbr.ru/2012-08-27/20120827_18_BAL.MP3] — КъМ-ны экономиканы айнытыу эм сатыу-алыу министерствосунда жамауат советни жыйылыуу болгъанды;
— Тюркден, Иорданиядан, Сириядан келген черкес диаспораланы келечилери КъМ-да эсепде тургъан татар, дагъыстан, украинли миллет культура араланы оноучулары бла тюбешгендиле;
— Бюгюн Россейде кинону кюнюдю. (режиссёр-Багъатырланы Ильяс);
— 2014-чю жылда Сочиде бардырыллыкъ къыш Олимпиада оюнланы къууанчлы халда ачылыууна бизни республикадан «Маленькие джигиты» деген тепсеу коллектив да къатышырыкъды.

Поделиться: