Радио КБР (23.04.2014: 16.10) kab
[audio: http://vestikbraudio.vestikbr.ru/2014-04-23/20140423_16_KAB.MP3] — Сосналы Сулът1ан фэеплъ мывэ ди къэлашхьэм щызы1уахащ.
— Дэфтэрым 1э щ1ригъэдзри, нэгъуэщ1ым и хамэ къэрал мэшынэ БМВ зы1эригъэхьащ.
— Революцэ зэман лъандэрэ ягъэпщк1уа 1эщэ зэхуэх1эсып1э къыщагъуэтащ.
— ГИБДД м и лэж1ак1уэхэм къэпщытэныгъэ ирагъэк1уэк1а.

Поделиться: