Радио КБР (20.02.2013: 13.10) bal
[audio: http://vestikbraudio.vestikbr.ru/2013-02-20/20130220_13_BAL.MP3] -Бюгюн КъМР-ни Парламентинде тёгерек стол болгъанды.
-Бюгюн Владикавказда Россейни урунуу эм социальный жаны бла айнытыу министри Максим Топилин кенгеш бардырлыкъды.
-КъМР-ни Правительствосу экономиканы айнытыу жаны бла мадарла этеди.
-Нальчик шахарда абадан эм сакъат адамлагъа компьютер курсла ачылгъандыла («Созидание» араны келечиси – Алийланы Эльдар).
-Къабарты-Малкъардан спортчула Дагъыстанда баргъан эришиуледе жетишимли болгъандыла.

Поделиться: