Радио КБР 18.10 kab — 2015.03.19 18:59
— КъБ-м и Правительствэм и зэ1ущ1э нобэ ек1уэк1ащ.

— КъБ-м и муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм илъэсым и к1уэц1к1э яхузэф1эк1ар зэхалъхьэжащ.
— Лъэпкъ щэнхабзэм и къежьап1эм ныбжьыщ1эхэр дегъэхьэхыным, республикэм и курыт еджап1эхэм щ1эс ныбжьыщ1эхэм я лъэпкъ, творческэ зэпыщ1эныгъэр гъэбыдэным теухуа фестиваль –зэпеуэм кърик1уахэр нобэ Налшык щызэхалъхьэжащ. (К1уащ Иринэ –«Эрудит» сабийхэм я творчествэмк1э центрым и унафэщ1).

Поделиться: