Радио КБР 18.10 kab — 2017.02.21 18:36
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий 1ущ1ащ Урысейпсо ц1ыхубэ фронтым и щ1ыналъэ штабым и унафэщ1хэм.
-Хэкум и хъумак1уэм и махуэ къэблагъэм и пэ къихуэу Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр щагъэлъап1э махуэшхуэ концерт нобэ Налшык щек1уэк1ащ. (Ц1ып1ынэ Заремэ – Налшык дэт е 7-нэ курыт еджап1эм и унафэщ1ым и къуэдзэ).
— Нобэ анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэщ. (Т1ымыжь Хьэмыщэ – филологие щ1эныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор).

Поделиться: