Радио КБР 18.10 bal — 2015.11.19 18:37
— Бюгюн Москвада электрокючню аяулу хайырланыу жаны бла халкъла аралы жыйылыу башланнганды.
— Ирма Шетова КъМКъУ-ну медицина бёлюмюнде окъугъан жаш адамлагъа дерсле береди.
— КъМР-ден гёжеф эркин тутушуудан халкъла аралы турнирде жетишимли болгъанды.

Поделиться: