Радио КБР 18.00 kab — 2017.08.17 18:30
— Налшык Мэлбахъуэ уэрамым гъущ1гъуэгу лъэмыжыр зытрахыжа щ1ып1э щ1эуэ къызэрагъэпэщыжар нобэ къызэ1уахыжащ. (Дау Марьянэ – УФ-м щ1ыхь зи1э и артисткэ, 1уэхугъуэм кърихьэл1ахэм ящыщ).
— Тырныауз и деж ят1эпс къыздеха щ1ып1эм лэжьыгъэхэр щрагъэк1уэк1, Герхожан псым и щытык1эм к1элъоплъ.
— КъБ-м щыщу Сауд Хьэрыпым Хьэж щызыщ1ыну к1уэнухэм я япэ гупыр нобэ ежьащ. (Сыжажэ Алим – КъБ-м ис муслъымэнхэм я дин 1уэхущ1ап1эм и унафэщ1ым и къуэдзэ).

Поделиться: