Радио КБР 18.00 kab — 2019.11.22
— Электрокъарум и уасэр и чэзууэ зэрамытым Правительствэм щытепсэлъыхьащ.
— Бжьыхьэ армэ дэшыгъуэм къыпещэ.
— «Ипщэ сценэр» ныщхьэбэ зыхуащ1ыж.
— Иуан Владимир къыщалъхуа махуэщ

Поделиться: