Радио КБР 18.00 kab — 2019.09.09
— КъБ-м и Парламентым и хэхыныгъэм кърик1уахэр къапщытэжащ.
— «Кавказ Ищхъэрэм и тхьэмахуэ Болгариям» фестивальм щ1идзащ.
— Сабий ахъшэр хагъэхъуэнущ.
— Къэхъукъащ1эхэр.
— ГИБДД-м и хъыбар.
— Бэбыгуей Олег УФ-м дзэдомк1э и чемпионщ.
— Раджэимба Рауль Абхъазым и Президенту хахыжащ.

Поделиться: