Радио КБР 18.00 kab — 2019.07.12
— Губгъуэм и Урысейпсо махуэ 1уэхугъуэшхуэм и лэжьыгъэр нобэ еух.
— Кавказ Ищхъэрэ федерал округым и волонтерхэм я форумыр нобэ зэхуащ1ыж.
— Гъуэгу шынагъуэншагъэм хуэгъэзауэ автоинспекторхэм транспортыр къыщапщытэ 1уэхугъуэ пщэдей щы1энущ.
— УФ-м щ1ыхь зи1э и сурэтыщ1, КъБ-м гъуазджэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Тхьэк1умашэ Михаил нобэ къыщалъхуа махуэщ.

Поделиться: