Радио КБР 18.00 kab — 2019.06.11
— «Урысейм ис лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм и парад» жыхуи1э 1уэхугъуэшхуэм КъБ-рри хэтынущ. (Чыхумахуэ Фат1имэ – КъБ-м щ1ыхь зи1э и артисткэ).
— Герхожан псыщхьэм и щытык1эм к1элъоплъ.
— КъБ-м щ1ыхь зи1э и артисткэ, пшынауэ 1эзэ Дыщэк1 Фат1имэ псэужамэ нобэ и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.
— Прохладнэ щыщ зэчий зыбгъэдэлъ ныбжьыщ1э 18-м щ1ып1э администрацэм и саугъэтыр хуагъэфэщащ.
— Урысейм и махуэм ирихьэл1эу художественнэ гимнастикэмк1э зэхьэзэхуэхэр нобэ щегъэжьауэ йок1уэк1.

Поделиться: