Радио КБР 18.00 kab — 2019.05.22
— Парламентым бюджетым щытепсэлъхьащ.
— Бахъсэн къалэм щалэжьынухэр.
— Псыкъиу къэмыгъэхъун папщ1э.
— Налшык нышэдибэ маф1эс къыщыхъуащ.
— Хьэжыщ1 к1уэнухэм загъэхьэзырыну Роспотренадзорым къыхуреджэ.

Поделиться: