Радио КБР 18.00 kab — 2019.05.21
— Адыгэхэм я фэеплъ махуэм теухуа пэк1ум хэтащ КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек.
— Адыгэхэм я фэеплъ махуэм теухуауэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм ди лъэпкъэгъухэм зызэрахуигъазэр. (Сэхъурокъуэ Хьэутий – Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ).
— Зи адэжь Хэкум къэзыгъэзэжа ди лъэпкъэгъу куэд кърихьэл1ащ адыгэхэм я фэеплъ махуэм теухуа зэхыхьэм. (СтIаш Сабри – зи адэжь Хэкум къэзыгъэзэжа ди лъэпкъэгъу).
— Урысей щ1эныгъэ Академием и щ1эныгъэ центру КъБ-м щы1эм «академик класс» проектыр гъэзэщ1эн щыщ1адзащ.

Поделиться: