Радио КБР 18.00 kab — 2019.05.20
— Щщыгъуэ-щ1эж махуэр зэрек1уэк1ынум теухуауэ (Хьэф1ыц1э Мухьэмэд).
— «Зы фащэм и тхыдэ» адыгэ фащэм и гъэлъэгъуэныгъэ Сэралъп Мадинэ и уардэ унэм нобэ къыщызэ1уахащ.
— Хьэрычэтыщ1эхэм къахуэщхьэпэн центр нобэ къызэ1уахащ.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: