Радио КБР 18.00 kab — 2019.05.15
— «Пэжыгъэмрэ захуагъэмрэ» жи1эу Урысейпсо ц1ыхубэ фронтым иригъэк1уэк1 форумым нобэ сочи щыщ1идзащ.
— Урысей лъэпкъ гвардием и дзэ Кавказ Ищхъэрэ федерал округым щы1эмрэ Гъуазджэхэмк1э Кавказ Ищхъэрэ къэрал Институтым и макъамэ кадет корпусымрэ зэрыздэлэжьэным теухуа зэгуры1уэныгъэ зращ1ыл1ащ.
— Урыс-Кавказ зауэм хэк1уэда адыгэхэм я фэеплъ махуэм теухуа 1уэхугъуэ нобэ Налшык щек1уэк1ащ. (Безыр Ленэ – Налшык дэт къэрал лъэпкъ библиотекэм и лэжьак1уэ).
— Граждан зауэм, Хэку зауэшхуэм хэта полковник Къардэн Михаил Петр и къуэм теухуа фэеплъ 1уэхугъуэ Краснодар щек1уэк1ащ.
— Совет Союзым и л1ыхъужь Байсултанов Алим и ныбжьыр илъэси 100 зэрыхъум теухуа 1уэхугъуэхэр нобэ Налшык щызэхэтщ.

Поделиться: