Радио КБР 18.00 kab — 2019.04.19
— КъБ-м и Правительствэм и зэ1ущ1э нобэ ек1уэк1ащ.
— Политикэ 1уэхухэмрэ къэрал зэхуаку зэдэлэжьэныгъэмк1э СНГ-м и Парламент Ассамблеем и зэ1ущ1эм хэтащ КъБ-м къыбгъэдэк1ыу УФ-м и къэрал Думэм хэт Геккиев Заур.
— КъБКъУ-м школак1уэхэм мехатроникэмрэ робототехникэмк1э Олимпиадэ зэ1уха пщэдей щы1энущ.
— Май махуэшхуэхэм КъБ-м шыгъажэ щек1уэк1ынущ.
-«Библионочь-2019» 1уэхугъуэр пщэдей щы1энущ.

Поделиться: