Радио КБР 18.00 kab — 2019.04.17
— Ди республикэр цифрэ нэтынхэм зэрыхуэк1уам теухуауэ зэпсэлъыл1ахэщ К1уэк1уэ Казбекрэ Волин Алексейрэ.
— КъБ-м и хьэрычэтыщ1эхэм къабгъэдэк1ыу автомобилыщ1эу 25-рэ республикэм и медицинэ 1уэхущ1ап1эхэм нобэ иратащ.
-«Сабийхэр ф1ым, угъурлыгъэм и сурэтыщ1щ» жыхуи1э форум нобэ Тэрч къалэ щызэхэтащ. (Дзэгъащтэ Азэмэт – форумым и эксперт, ВГТРК-м и къудамэу КъБ-м щы1эм и журналист).
— Ныжэбэ щегъэжьауэ апрелым и 19, 20, 21 махуэхэм пщэдджыжьымрэ жэщымрэ щ1ы1эбжьу щытынущ.

Поделиться: