Радио КБР 18.00 kab — 2019.04.15
— Мусуков Али Бэхъсэн къалэм щы1ащ.
— Бжыгъэрылажьэ телевидением республикэр техьащ.
— КъБ-м УФСИНи унафэщ1ыр Лыхь Аслъэнщ.
— ГТО-м зыхуагъэхьэзыр.
— Тэрч къалэ и теплъэр ирагъэф1ак1уэ.
— Аушыджэр псы хуабэхэр нэхъыф1хэм хабжащ.

Поделиться: