Радио КБР 18.00 kab — 2019.03.26
— Афияным пэщ1эт къэрал комитетым и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.
— Урысей лъэпкъ гвардием и управленэу КъБ-м щы1эм и унафэщ1 Васильев Сергей журналистхэм нобэ пресс-конференц ядригъэк1уэк1ащ.
— КъБ-м и Парламентым и зэ1ущ1эм «Республикэм и щэнхабзэ щ1эинхэм, тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэм» теухуа законым зэхъуэк1ыныгъэхэр щыхалъхьащ.
— Театрым и тхьэмахуэ ди республикэм щок1уэк1.

Поделиться: