Радио КБР 18.00 kab — 2019.03.12
— Нартан щэнхабзэмк1э унэ щаухуэнущ.
— Уголовнэ-гъэзэщ1ак1уэ системэм и лэжьак1уэхэм нобэ я махуэщ.
— Налшык къалэ хэхак1уэ комиссэм и тхьэмадэу ягъэуващ Нало Николай.
— КъБКъУм къыщыщ1агъэк1 полимерхэм Тайланд къыщалъытащ.
— Адыгэ тхыбзэм и махуэм ипэ къихуэу.

Поделиться: